Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van www.wijnvoorthuis.nl d.d. 27-02-2009.

www.wijnvoorthuis.nl
Adres: Stuurhut 5, 3863 TD. NIJKERK
Tel: 06 24736816
Email: info@wijnvoorthuis.nl
BTW nummer NL820476201B01
KvK nummer: 32147404
Rekeningnr. NL.57.RABO.01138.80.812

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van www.wijnvoorthuis.nl betreffende de verkoop, levering en betaling van alcoholische dranken zoals wijn en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

2. De leveringsvoorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de website www.wijnvoorthuis.nl en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

3. Naast deze algemene voorwaarden kan www.wijnvoorthuis.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

4. www.wijnvoorthuis.nl verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

5. www.wijnvoorthuis.nl houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

6. Alle aanbiedingen van www.wijnvoorthuis.nl zijn vrijblijvend. www.wijnvoorthuis.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

7. Overeenkomsten met www.wijnvoorthuis.nl komen pas dan tot stand wanneer www.wijnvoorthuis.nl een bestelling heeft beoordeeld. www.wijnvoorthuis.nl heeft het recht om uitsluitend met opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

8. Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan www.wijnvoorthuis.nl en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorg dragen voor het in goede staat retourneren van de artikelen naar www.wijnvoorthuis.nl

9. Alle afbeeldingen, foto's, gegevens betreffende druivenras, alcoholpercentage, geur, kleur, etc met betrekking tot de wijnen, in prijslijsten, op internetsite www.wijnvoorthuis.nl , in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

10. De artikelen van www.wijnvoorthuis.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van www.wijnvoorthuis.nl . Levering geschiedt over het algemeen binnen 7 kalenderdagen na bestelling en zodra de betaling is ontvangen.

11. Alle prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en inclusief B.T.W.

12. Indien u de bestelling laat bezorgen binnen Nederland vragen wij een bijdrage in de bezorgkosten van € 4,95 per verzending. Bij een bestelling boven de € 150,-- bezorgen wij kosteloos.

13. Jaarwisselingen van de wijn zijn voorbehouden.

14. www.wijnvoorthuis.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

15. www.wijnvoorthuis.nl behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door www.wijnvoorthuis.nl aan de afnemer geleverde artikelen.

16. Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. www.wijnvoorthuis.nl is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk. Wordt de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd, dan zal dit tijdig worden gemeld en heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

17. Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan www.wijnvoorthuis.nl . Na het verstrijken van deze termijn wordt www.wijnvoorthuis.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat www.wijnvoorthuis.nl er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd. Producten kunnen worden geretourneerd op het volgende bezoekadres (bij voorkeur op afspraak): www.wijnvoorthuis.nl, Stuurhut 5, 3863 TD. NIJKERK.

18. De afnemer dient in alle gevallen www.wijnvoorthuis.nl de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

19. De aansprakelijkheid van www.wijnvoorthuis.nl blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

20. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor www.wijnvoorthuis.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal www.wijnvoorthuis.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van www.wijnvoorthuis.nl.

21. De afnemer vrijwaart www.wijnvoorthuis.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

22. De verdere Privacy Policy is onderdeel van deze algemene voorwaarden.

0

Je winkelwagen